Belasting op bedrijven

Heb je als zelfstandige of vennootschap één of meerdere vestigingen op het grondgebied van de gemeente? Dan ontvang je ieder jaar, per vestiging, een aangifteformulier van de gemeente. Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Neem contact op met de financiële dienst, ten laatste op 1 juni van het aanslagjaar.

Beschrijving

Nazareth heft een algemene belasting op bedrijven. Zowel zelfstandigen, vennootschappen, zelfstandig helpers, personen in bijberoep, landbouwers, tuinbouwers als openluchtrecreatieve bedrijven zijn aan deze belasting onderworpen. De opbrengst van de belasting wordt gebruikt om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Doelgroep

  • Bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar een vestiging op het grondgebied van de gemeente hebben. Dit omvat zowel de maatschappelijke zetel als de vestigingszetel.
  • Landbouwers die als eigenlijke gebruiker op 21 april gronden en/of gebouwen gebruiken op het grondgebied van de gemeente en die daarvoor een premie hebben aangevraagd bij het Agentschap van Landbouw en Visserij.

Procedure

1. Aangifteformulier

Je ontvangt in de loop van het jaar een aangifteformulier van het gemeentebestuur. Als de gegevens op dat formulier niet correct zijn, dan heb je een termijn van 30 dagen om het aangepast aangifteformulier aan het gemeentebestuur terug te bezorgen. Je voegt de nodige bewijsstukken toe.

Bij gebrek aan een tijdige aangifte of in geval van een onjuiste of onvolledige aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

 

2. Aanslagbiljet

Je ontvangt nadien een aanslagbiljet van het gemeentebestuur. Betaal de belasting binnen twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet, dan kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift vermelden. Je moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bedrag

1. Zelfstandigen en vennootschappen

De basisbelasting bedraagt 150 euro per vestiging voor een gebouwde en ongebouwde oppervlakte tot en met 250 m².

Als de gebouwde en/of de ongebouwde oppervlakte groter is dan 250 m² wordt de aanslag vermeerderd. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best het reglement.

De gemeente voorziet een aanvullende belasting op basis van de hinderlijkheid zoals beschreven in de Vlarem wetgeving:

  • 60 % op de gevestigde belasting met een Vlarem-klasse 1.
  • 20 % op de gevestigde belasting met een Vlarem-klasse 2.

De belasting kan niet hoger zijn dan 27.500 euro.

2. Landbouwers en tuinbouwers

De basisbelasting bedraagt 60 euro per vestiging tot een landbouwoppervlakte van 20 ha en een tuinbouwoppervlakte van 5 ha in open lucht en 3.000 m² oppervlakte in serres. Als de oppervlakte groter is, wordt de aanslag vermeerderd. Voor meer uitleg hierover raadpleeg je best het reglement.

Een fractie van een m² of een ha wordt als een eenheid beschouwd en wordt afgerond naar boven.

De belasting kan niet hoger zijn dan 2.500 euro.

3. Openluchtrecreatieve bedrijven

De basisbelasting bedraagt 60 euro, vermeerderd met vastgestelde tarieven i.f.v. de gebouwde en onbebouwde oppervlakte. Voor meer uitleg hierover raadpleeg je best het reglement.

De belasting kan niet hoger zijn dan 3.000 euro.

Algemeen

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar. Dit betekent dat, wanneer de vestiging in de loop van het jaar verhuist of stopgezet wordt, je geen vermindering toegekend wordt.

Uitzonderingen

Ben je met twee of meer zelfstandigen op hetzelfde adres gedomicilieerd en oefenen jullie in dezelfde vestigingszetel economische activiteiten uit? Dan kan je ervoor kiezen dat slechts één van jullie wordt belast. Dat betekent dat de aanslag op naam van die zelfstandige berekend wordt op zijn gebruikte oppervlakte vermeerderd met de oppervlakte van de andere zelfstandige(n). Dit moeten alle betrokken zelfstandigen ieder jaar op het toegestuurde aangifteformulier vermelden.

Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 49 63
Nu gesloten