Belasting op kamers

De gemeente Nazareth heft een belasting op het verhuren van kamers.

Beschrijving

Ben je uitbater van kamers en heb je een ondernemingsnummer? Dan moet je een aangifte indienen, want het gemeentebestuur heft hierop een belasting.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Doelgroep

De belasting is verschuldigd door de uitbater van een exploitatie met kamers met de bedoeling om logies te verstrekken.

Procedure

1. Aangifte

Het aangifteformulier wordt je vóór ieder semester door de gemeente bezorgd. Heb je geen aangifteformulier ontvangen, bezorg dan ten laatste op 31 januari van het aanslagjaar de noodzakelijke gegevens aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij gebrek aan een aangifte of in geval van een onjuiste aangifte, zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden. De belasting wordt dan met 100 % verhoogd.

2. Aanslagbiljet

In het begin van ieder semester ontvang je een aanslagbiljet van het gemeentebestuur. Betaal de belasting binnen de twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet dan kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift vermelden. Je moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

 

Bedrag

1 euro per kalenderdag en per kamer.

Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 49 63
Nu gesloten