Belasting op leegstand

Nazareth heft een belasting op leegstaande gebouwen, woonhuizen, kamers en overige woongelegenheden.

Beschrijving

Nazareth heft een belasting op leegstaande woningen en/of gebouwen die opgenomen zijn in het leegstandsregister. De belasting is verschuldigd zodra een termijn van 12 opeenvolgende maanden na inschrijving in het leegstandsregister verstreken is.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 december 2020, publicatiedatum 10 december 2020.

Doelgroep

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van het leegstaande gebouw, de leegstaande woning, op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.

Voorwaarden

  • Het gebouw moet ingeschreven zijn in het leegstandsregister van de gemeente.
  • Het gebouw moet, vanaf datum van inschrijving in het leegstandsregister, minstens gedurende 12 opeenvolgende maanden leeg staan.

Procedure

1. Leegstandsregister

Het leegstandsregister wordt bijgehouden door de gemeente. Bij een vermoeden van leegstand maakt de gemeente een administratieve akte tot vaststelling van de leegstand op.

Ben je de eigenaar, dan word je schriftelijk op de hoogte gesteld van de opname in het leegstandsregister door de verzending van de administratieve akte en het beschrijvend verslag. Je kan beroep aantekenen tegen deze vaststelling. Doe dit binnen de 30 dagen na datum van kennisgeving.

2. Aanslagbiljet

Is jouw leegstaand pand langer dan 12 maanden opgenomen in het leegstandsregister? Dan ontvang je in de loop van het belastingjaar een aanslagbiljet van de gemeente.

Betaal de belasting binnen de twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet, dan kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift vermelden. Je moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bedrag

  • 1100 euro voor een volledig gebouw of woonhuis. Per extra 12 maand dat het gebouw of woonhuis leeg staat, wordt dat bedrag vermeerderd met 300 euro per jaar (tot een maximum van 5000 euro per jaar).
  • 110 euro voor een individuele kamer of studentenkamer. Per extra 12 maand dat een kamer leeg staat, wordt dat bedrag vermeerderd met 30 euro per jaar (tot een maximum van 500 euro per jaar).
  • 300 euro voor elk overig gebouw of woning (appartement, loft ...). Per extra 12 maand dat dergelijk gebouw leeg staat, wordt dat bedrag vermeerderd met 90 euro per jaar (tot een maximum van 1500 euro per jaar).

Het aantal termijnen van 12 maanden dat een gebouw op de inventaris staat, wordt herberekend bij eventuele verkoop.

Uitzonderingen

Als eigenaar kan je in bepaalde omstandigheden vrijgesteld worden van de belasting:

1° de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurige periode werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis, voor zover de belastingplichtige de laatst gedomicilieerde bewoner is.
Het bewijs van verblijf wordt geleverd door de instelling waar de belastingplichtige verblijft.
Deze vrijstelling geldt voor een periode van twee aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.

2°  de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid werd beperkt ingevolge een gerechtelijke beslissing, en de laatst gedomicilieerde bewoner is.  Het bewijs met betrekking tot de gerechtelijke beslissing dient te worden toegevoegd. 
Deze vrijstelling geldt voor twee  aanslagjaren, volgend op het eerste belastbaar aanslagjaar.

3° een nieuwe verkrijger van het zakelijk recht, gedurende twee opeenvolgende aanslagjaren na het verkrijgen van het zakelijk recht.

Deze vrijstelling geldt niet voor:

  • Vennootschappen waar de vroeger zakelijk gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks in  participeert in het aandeelhouderschap
  • Vzw’s waar de zakelijk gerechtigde lid van is

 

Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of het gebouw:

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;

3° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp. Deze vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de datum van de vernieling of beschadiging;

4° onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod;

gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen omgevingsvergunning voor het herbouwen, verbouwen of uitbreiden van de woning of het gebouw met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning. De belastingplichtige kan deze vrijstelling voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning éénmaal inroepen;

6° gerenoveerd wordt op basis van een door de administratie goedgekeurde renovatienota zoals gedefinieerd onder artikel 1 van huidig reglement.

De vrijstelling geldt voor een termijn van één jaar en kan éénmalig met eenzelfde periode worden verlengd. De zakelijk gerechtigde moet voor deze verlenging een gemotiveerd verzoek richten aan de administratie waarin de zakelijk gerechtigde aantoont dat het overeengekomen tijdschema (grotendeels) gevolgd is; tevens dient een motivatie voorgelegd worden voor die zaken uit het tijdschema die niet tijdig konden gerealiseerd worden.
De belastingplichtige voegt bij dit verzoek de nodige bewijsstukken (bv aan de hand van foto's, facturen,...).  Na 1 jaar vrijstelling kan een controle ter plaatse gebeuren. Indien de toegang geweigerd wordt voor controle van de werken, wordt er geen vrijstelling verleend.

gerenoveerd of verbouwd wordt binnen een ruimer renovatieproject van groepswoningen en waarvoor een gedetailleerde renovatieplanning werd ingediend op het lokaal woonoverleg.
Deze vrijstelling geldt voor een termijn van een jaar volgend op het moment dat de planning is bezorgd aan de leden van het lokaal woonoverleg. De vrijstelling kan drie maal voor een jaar worden verlengd mits positief advies van het lokaal woonoverleg over de voortgang van de renovatieplanning;

8° krachtens decreet beschermd is als monument of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument.  Deze vrijstelling geldt vanaf de aanvraag tot twee jaar na de beslissing over de aanvraag.

9° leegstaat wegens overmacht, waarvan de zakelijk gerechtigde de bewijslast draagt.