Belasting op reclamedrukwerk

Bij verspreiding van niet-geadresseerde reclame moet je een aangifte indienen, want het gemeentebestuur heft hierop een belasting.

Beschrijving

Nazareth heft een belasting op de huis-aan-huis-verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk met een commercieel karakter. Ook stalen, proefpakketten of daarmee gelijkgestelde producten vallen onder deze belasting.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Doelgroep

De belasting is verschuldigd door de uitgever of de verspreider. Of als die niet gekend zijn: door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd.

Procedure

1. Aangifte

Je kan een aangifte indienen via het onlineformulier ofwel schriftelijk. Doe dit vóór het einde van ieder kwartaal.

Bij gebrek aan aangifte of in geval van een onjuiste aangifte, zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden. De belasting wordt dan met 100 % verhoogd.

2. Aanslagbiljet

Je ontvangt per kwartaal een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Betaal de belasting binnen twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet dan kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift vermelden. Je moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bedrag

0,022 euro per (enkelbladig of meerbladig) exemplaar per bedeling.

Er zijn drie bedelingsgebieden:

  • Volledig grondgebied Nazareth en Eke: 4420 exemplaren
  • Deelgemeente Eke: 1831 exemplaren
  • Deelgemeente Nazareth: 2589 exemplaren

Cijfers vanaf 1 januari 2021.

De minimale belasting zal minstens het bedelingsgebied van één deelgemeente omvatten.

Uitzonderingen

Volgende publicaties worden vrijgesteld van de belasting op reclamedrukwerk:

  • Publicaties van publiekrechtelijke personen en onderwijsinstellingen
  • Publicaties van socioculturele verenigingen, sportverenigingen en politieke partijen
  • Publicaties kleiner of gelijk aan A4 met maximaal 2 bladzijden
Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 49 63
Nu gesloten