Belasting op tweede verblijven

Heb je een tweede verblijf? Dan moet je dit laten weten aan het college van burgemeester en schepenen.

Beschrijving

Nazareth heft een belasting op tweede verblijven. Dit geldt zowel voor landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuizen, optrekjes en chalets als voor alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Doelgroep

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf. In geval van meerdere eigenaars heft de gemeente de belasting hoofdelijk op naam van de eigenaar die bovenaan op de kadasterfiche staat. De belasting is ondeelbaar en voor het hele belastingjaar verschuldigd zelfs al is er in de loop van dat jaar iemand gedomicilieerd.

Voorwaarden

 1. Er is op 1 januari van het aanslagjaar niemand in het gebouw gedomicilieerd, zelfs al wordt dat verhuurd.
 2. Er is slechts voor een deel van het gebouw algemene gemeentebelasting voor bedrijven verschuldigd.
 3. De woning is - hoe primitief  ook - bewoonbaar.

Procedure

1. Aangifte

Ben je eigenaar van een tweede verblijf? Dan ontvang je jaarlijks een aangifteformulier van de gemeente. Kijk dat na en bezorg het, samen met eventuele opmerkingen, binnen de vastgestelde termijn terug.

2. Aanslagbiljet

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur. Betaal de belasting binnen twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet, dan kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift vermelden. Je moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bedrag

 • 400 euro voor een gebouw met een oppervlakte van 30 m² of minder
 • 1000 euro voor een gebouw groter dan 30 m²

Uitzonderingen

 1. Lokalen uitsluitend en volledig bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
 2. Tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden opgesteld blijven om als woongelegenheid te dienen.
 3. Leegstaande woningen waarvan bewezen is dat zij tijdens het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar niet als tweede verblijf werden aangewend. Met andere woorden: als er gedurende dat jaar iemand gedomicilieerd was in het gebouw.
 4. Woningen die opgenomen zijn in de inventaris van leegstand in het kader van de gemeentebelasting op leegstaande woningen of gebouwen.
 5. Woningen die gebruikt worden voor beschermd of begeleid wonen.
 6. Logies die op 1 januari van het aanslagjaar belast worden voor het verhuren van kamers.
 7. Een woongelegenheid waarvan door de eigenaar het bewijs wordt geleverd dat die tijdens het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar, niet als tweede verblijf kon worden gebruikt.
 8. Garages.

 

Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 49 63
Nu gesloten