Belasting voor gezinnen

Beschrijving

Nazareth heft een algemene belasting op gezinnen die gedomicilieerd zijn in Nazareth, ongeacht uit hoeveel leden het gezin bestaat. De opbrengst van de belasting wordt gebruikt om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren.

Belastingreglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019, publicatiedatum 22 december 2019.

Doelgroep

Elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van Nazareth een woning gebruikt en er gedomicilieerd is. Het gezinshoofd moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (domicilie).

Procedure

1. Aanslagbiljet

In het voorjaar ontvang je een aanslagbiljet van het gemeentebestuur. Het aanslagbiljet wordt steeds op naam van het gezinshoofd opgemaakt.

Betaal de belasting binnen twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet.

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. Dit betekent dat wanneer je in de loop van het jaar verhuist, je geen vermindering ontvangt van de belasting. De situatie van 1 januari is bepalend.

2. Mogelijkheid tot vermindering van de aanslag

Aan bepaalde gezinnen kan een vermindering van 30 euro toegekend worden. Kijk hiervoor onder de rubriek Uitzonderingen.

3. Bezwaarschrift

Ben je niet akkoord met het aanslagbiljet, dan kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de reden waarom je niet akkoord bent. Als je wenst gehoord te worden, moet je dit uitdrukkelijk in je bezwaarschrift vermelden. Je moet het bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Bedrag

60 euro per gezin

Uitzonderingen

De gemeente voorziet in bepaalde situaties een vermindering van 30 euro van de gezinsbelasting.

Automatische vermindering

In de volgende gevallen wordt een vermindering van 30 euro automatisch door de gemeente toegekend:

  • Je bent gezinshoofd en 65 jaar op 1 januari van het aanslagjaar.
  • Je ontvangt een leefloon van het OCMW op 1 januari van het aanslagjaar.
  • Jij - of een gezinslid - hebt op 1 januari van het aanslagjaar een vermindering van zelfredzaamheid met minimaal 9 punten én je hebt al een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan de gemeente bezorgd.

Zelf een vermindering aanvragen

Voldoe je aan een van de 4 voorwaarden hieronder, dan kan je zelf een vermindering aanvragen aan de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier in dat bij je aanslagbiljet zit. Onderteken en dateer het.
  • Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bewijsstukken we nodig hebben.
  • Bezorg het formulier en de bewijsstukken tijdig aan de gemeente. Op het aanvraagformulier vind je de deadline (= de termijn waarbinnen je alle documenten aan de gemeente moet bezorgen). 

Voorwaarden om een vermindering te kunnen aanvragen

1.
Belastbaar inkomen is niet hoger dan 23.269 euro (€ 1.950 euro per persoon ten laste) en je bent alleenstaande met minstens één kind ten laste.

Nodig: aanslagbiljet personenbelasting + bankuittreksel in verband met kinderbijslag.

2.
Gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan:

  • 19.882,50 euro voor een gezin,
  • 15.911,02 euro voor een alleenstaande,
  • 15.698,39 euro voor een alleenstaande met een overlevingspensioen.

Nodig: aanslagbiljet personenbelasting.

3.
Belastbaar inkomen is niet hoger dan 23.269 euro (+ 1.950 euro per persoon ten laste) en je hebt minstens drie kinderen ten laste.

Nodig: aanslagbiljet personenbelasting + bankuittreksel in verband met kinderbijslag.

4.
Vermindering van zelfredzaamheid van minimaal 9 punten bij minstens één gezinslid.

Nodig: attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit de vermindering van zelfredzaamheid blijkt.

Tip
Jouw belastbaar inkomen vind je terug op het recentste aanslagbiljet personenbelasting onder "gezamenlijk belastbaar inkomen".

Openingsuren en contact

Belastingen

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 49 63
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak