Algemene beleidssubsidies sport

Erkende Nazarethse sportverenigingen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor algemene subsidies van het lokaal bestuur.

Beschrijving

Elke erkende Nazarethse sportvereniging kan algemene beleidssubsidies aanvragen.

We versturen hiervoor ieder jaar een digitaal invulformulier naar de clubs. De subsidies worden verleend op basis van kwantitatieve gegevens (ledenaantallen) en kwalitatieve gegevens (gediplomeerde lesgevers, opleiding, structuur...).

Nieuwe clubs kunnen rekenen op een startsubsidie.

Voorwaarden

  • Dit reglement is van toepassing voor plaatselijke sportverenigingen, die meer bepaald een activiteit ontwikkelen in het kader van sportbeoefening.
  • Alleen de erkende plaatselijke sportverenigingen kunnen gesubsidieerd worden, indien ze voor dat seizoen aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Dit geldt ook indien de sportverenigingen hun normale activiteiten slechts kunnen uitoefenen in gebouwen of op terreinen buiten de gemeente, wegens het ontbreken van gebouwen of terreinen binnen de gemeente. 
  • Een plaatselijke vereniging wordt erkend door het college van burgemeester en schepenen, na advies door het Beweeg- en sportplatform.

Procedure

Elke erkende Nazarethse sportvereniging krijgt een digitaal invulformulier. De vereniging vult dit tijdig in en voegt de gevraagde documenten toe.

Bedrag

Het bedrag wordt berekend op basis van een puntensysteem.

Nodig

Ledenlijsten, diploma's lesgevers, jaarverslag, attesten van bijscholingen en opleidingen.

Openingsuren en contact