Inzameling KGA

  • 19 juni 2018

Wat is KGA?

KGA staat voor 'klein gevaarlijk afval'. Het gaat om gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen bij huishoudelijk gebruik. Door hun gevaarlijke eigenschappen horen ze niet thuis in de restafvalzak, PMD-zak, grofvuil- of andere containers op het recyclagepark. De gevaarlijke afvalstoffen worden apart ingezameld en verwerkt in speciaal uitgeruste verwerkingsinstallaties.

Inzamelingen

KGA wordt ingezameld op het recyclagepark of via wijkinzamelingen. De data en locaties kan je vinden in de ophaalkalender.

Om alles bij de inzameling vlot te laten verlopen herinneren wij je aan een aantal afspraken over het afleveren van KGA.

  • Beperk de hoeveelheden tot deze afkomstig van een doorsnee gezin.
  • Breng de gevaarlijke producten zoveel als mogelijk in de originele verpakking.
  • Meng nooit gevaarlijke producten of restjes ervan.
  • Giet geen KGA in de gootsteen of riolering.
  • Injectienaalden worden √©nkel aangenomen in een naaldbox. Losse naalden worden geweigerd.
  • Verpakkingen van KGA die in de PMD-zak verdwijnen worden geweigerd. Ze horen bij KGA.

KGA van huishoudens - in beperkte hoeveelheden - worden gratis aanvaard. KGA afkomstig van bedrijven niet! Hiervoor wordt de kostprijs van inzameling en verwerking doorgerekend.

Grote hoeveelheden

Particulieren die eenmalig grote hoeveelheden KGA aanbieden (bijvoorbeeld na een verhuis) bij wijkinzamelingen moeten op voorhand de milieudienst van de gemeente verwittigen en worden enkel toegelaten tot de wijkinzameling mits schriftelijke toestemming van de milieudienst. Wie geen toestemming heeft wordt geweigerd.

Meer informatie kan je nalezen op onze website.