Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

  • 7 september 2018

Het College van Burgemeester en Schepenen deelt mede aan het publiek dat een onderzoek de commode et incommodo wordt geopend betreffende het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, meermaals gewijzigd (inventarisatie).


Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande het ontwerp, ligt alle werkdagen van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren vanaf 12 september 2018 tot 22 september 2018 ter inzage in het gemeentehuis op de dienst vergunningen.


Iedere derde kan binnen dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd. Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning  Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

Ruimte Vlaanderen