Subsidie voor verbeteringswerken en energiebesparing

De gemeente Nazareth geeft een verbeteringspremie voor maatregelen aan een woning die meer basiscomfort geven of energiebesparend zijn.

 

Beschrijving

Je kan een premie aanvragen wanneer je:

 • een woning aanpast voor ouderen;
 • maatregelen neemt die zorgen voor energiebesparing.

A . Verbeterings- en aanpassingswerken in het kader van basiscomfort en levenslang wonen

 • De woning aansluiten op het gemeentelijk drinkwaternet en minstens één kraan in de keuken installeren voor huishoudelijk gebruik.
 • Een toilet met waterspoeling met spaartoets installeren, voor zover dit nog niet aanwezig was in de woning (maximaal 1 toilet per woning is subsidieerbaar).
 • Een lig-, zit- of stortbad met spaardoucheknop installeren, voor zover nog niet aanwezig in de woning.
 • Aanpassingen in het kader van levensloopbestendig wonen en valpreventie, zoals steunbeugels in douche of bad, nivelleren van hoogteverschillen, verhoging van het toilet, verbreden van deuropeningen enzovoort.
 • Een personentraplift installeren.

B. Duurzame en energiebesparende maatregelen

 • Hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele of dubbele beglazing, met uitzondering van veranda's.
 • Thermische isolatie van muur, dak en/of vloer. Als het een onbewoonde zolder betreft, komt de zoldervloer in aanmerking in plaats van het dak.
 • Een condensatieketel (aardgas of stookolie), een warmtepompsysteem, een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, een zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen en andere hernieuwbare energietechnieken.
 

Doelgroep

Inwoners

 

Voorwaarden

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet hoger zijn dan 20.561 euro voor een alleenstaande of 30.842 euro voor een persoon met gezinslast. Dit maximum wordt verhoogd met 1.723 euro per persoon ten laste.

Het niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning mag niet hoger zijn dan € 1.000. Dit KI moet in geval van duurzame en energiebesparende maatregelen al 5 jaar betekend zijn.

 

Procedure

Bezorg ons een ingevuld aanvraagformulier samen met de factuur en een kopie van je recentste aanslagbiljet. Dit kan schriftelijk per brief of aan het loket, of  via e-mail naar pdme@nazareth.be.

Het college van burgemeester en schepenen controleert de aanvraag. Ze beslissen over het al dan niet toekennen van de premie en het bedrag.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

 

Bedrag

 • Bij verbeterings- en aanpassingswerken: 30 % van de gemaakte kosten (inclusief btw)
 • Bij duurzame en energiebesparende maatregelen: 15 % van de gemaakte kosten (inclusief btw) 

De maximale subsidie bedraagt 650 euro per woning en per jaar.  Voor elk van de werken/maatregelen kan slechts éénmaal per 10 jaar en per woning een subsidie aangevraagd worden met een maximum van 1.300 euro per woning per 10 jaar.

 

Nodig

 • Facturen van de uitgevoerde werken. Opgelet: de factuur mag niet ouder dan 12 maanden zijn.
 • Het recentste aanslagbiljet van de persoonsbelasting.
 • Ingevuld aanvraagformulier.
 

Uitzonderingen

 

 
Openingsuren en contact

Milieu en economie

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 70
Nu gesloten