Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

  • 18 april 2019

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (MER) opgestart.

Je kan vanaf 19 april tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die onderzocht moeten worden volgens jou en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je kan de nota downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en via de website van MER Vlaanderen.

Je kan de nota ook inkijken op het gemeentehuis, aan het loket milieu en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.

Tot en met 18 juni 2019 kan je je opmerkingen bezorgen aan het team publiek domein, economie en milieu van de gemeente of aan het team milieueffectrapportage van het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via mail naar mer@vlaanderen.be.

Meer info?

Surf naar de website van MER Vlaanderen of bel naar het gratis nummer 1700.