Socio-culturele verenigingen met een jeugdwerking

Beschrijving

Er wordt een krediet  voorzien voor de ondersteuning van socio-culturele verenigingen, die binnen hun werkingsfeer een structurele jeugdwerking hebben. De jeugdwerking moet ingericht worden ten behoeve van de jongerengemeenschap en heeft tot doel de culturele of artistieke ontplooiing van de jongeren te versterken. 

Doelgroep

Socio-culturele verenigingen met een jeugwerking

Voorwaarden

De vereniging moet op jaarbasis minstens 10 activiteiten aanbieden ten behoeve van de jongeren. 

Procedure

  1. Door de afdeling vrije tijd wordt een aanvraagformulier ter beschikking gesteld van de socio-culturele  verenigingen. Dit aanvraagformulier dient binnen de aangegecen termijn ingediend worden bij de afdeling vrije tijd. 
  2. Indien dit formulier niet tijdig wordt ingeleverd, kan dit een verlies betekenen van de subsidies.

Bedrag

  • Aan elke vereniging met een jeugdwerking wordt een forfaitair basisbedrag van 250 euro toegekend. 
  • Het resterende subsidiebedrag wordt verdeeld aan de hand van het aantal verkregen punten, die worden berekend volgens criteria. 
  • Het totale subsidiebedrag (inclusief de forfaitaire subsidie) dat aan één vereniging wordt toegekend, kan niet meer bedragen dan een derde van het totaal te verdelen bedrag. 

Uitzonderingen

Activiteiten die louter als doel hebben winst te maken, komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

Openingsuren en contact